.ΝΑ ΤΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΚΑΝΟΥΝ …ΜΕΡΟΣ Β….ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ…..ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ…
14. Δομή «ΚΥΛΛΗΝΗΣ», στην Τοπική Κοινότητα Μυρ-
σίνης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15. Δομή «ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ», στο στρατόπεδο «ΒΟΓΙΑ-
ΤΖΟΓΛΟΥ» του Δήμου Λαγκαδά της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
16. Δομή «ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ», στο στρατόπεδο «ΕΥΘΥ-
ΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
17. Δομή «ΛΑΥΡΙΟΥ», στη θέση «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗ-
ΝΩΣΕΙΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
18. Δομή «ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ», στο στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙ-
ΝΗ» του Δήμου Ωρωπού της
Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
19. Δομή «ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», στη θέση «ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑ-
ΣΙΟ» του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
20. Δομή «ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ», στη θέση «ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ»
του Δήμου Παιονίας της Περιφε
ρειακής Ενότητας Κιλκίς
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
21. Δομή «ΡΙΤΣΩΝΑΣ», στην Περιφερειακή Οδό Χαλ-
κίδας-Θηβών του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέ
ρειας Στερεάς Ελλάδας.
22. Δομή «ΣΕΡΡΩΝ», στη θέση «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ» του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενό-
τητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
23. Δομή «ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», στη θέση «ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4»
του Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυ-
τικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
24. Δομή «ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ», στο στρατόπεδο «ΠΕΤΡΟ-
ΠΟΥΛΑΚΗ» του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.
25. Δομή «ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σε ξενοδοχεία του Δήμου
Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
26. Δομή «ΠΥΡΓΟΥ», στη θέση «ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΥΡΓΟΥ»
του Δήμου Πύργου της Περιφε
ρειακής Ενότητας Ηλείας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
27. Δομή «ΚΟΡΙΝΘΟΥ», στο στρατόπεδο «ΚΑΛΟΓΕΡΟ-
ΓΙΑΝΝΑΚΗ» του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
28. Δομή «ΣΙΝΤΙΚΗΣ», στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ» του Δήμου
Σιντικής της Περιφερειακής Ενότη
τας Σερρών της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Άρθρο 2
Καθορίζουμε το ύψος των μεικτών μηνιαίων αποδο-
χών Διοικητή Δομής Προσωρινής Υποδοχής και Προσω-
ρινής Φιλοξενίας σε 3.000,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες ευρώ).
Στον Διοικητή Δομής Προσωρινής Υποδοχής και Προ-
σωρινής Φιλοξενίας χορηγείται, επίσης, οικογενειακή
παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α ́176).
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Μετανάστευσης
Οικονομικών
και Ασύλου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Leave a Reply

  • (not be published)